HOME » Informaţii » Ajutorul social conform Legii nr.416/2001 actualizată

Ajutorul social conform Legii nr.416/2001 actualizată

Ajutorul social reglementat prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea nr. 50 din 19 ianuarie 2011; prevederi importante: Nivelul lunar […]

Articole similare:

Ajutorul social reglementat prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea nr. 50 din 19 ianuarie 2011; prevederi importante:

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • 125 lei pentru persoana singură;
 • 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

În completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat, se acordă lunar un ajutor social, în baza următoarelor documente:

 • cerere,
 • declarație pe propria răspundere,
 • actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Documentele menţionate se înregistrează într-un registru special la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reședința.

Dovada privind componența familiei se face cu următoarele acte, în copie:

 • buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor români;
 • documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi.
 • certificatele de naștere ale copiilor;
 • livretul de familie;
 • certificatul de căsătorie;
 • hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învățământ ;
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținere;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități trebuie să prezinte:

 • adeverință că sunt în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă,
 • adeverință privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de aceste agenții.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistență socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziție a primarului. Ca măsură prealabilă soluționării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reședința solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situația ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile lunare al venitului minim garantat și venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fișa de calcul, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistență socială sau, cele desemnate prin dispoziție a primarului care completează fișa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere și din declarația pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum și a celor rezultate din ancheta socială.

Dacă soții sunt despărțiți în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soț, dacă se constată prin ancheta socială că:

 • nu au domiciliu comun;
 • nu se gospodăresc împreună.

Cuantumul ajutorului social se majorează cu 15%, o singură dată, dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că:

 • lucrează pe bază de contract individual de muncă,
 • are statut defuncționar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

 • drepturi de asigurări sociale de stat,
 • asigurări de șomaj,
 • obligații legale de întreținere,
 • indemnizații,
 • alocații
 • ajutoare cu caracter permanent
 • alte creanțe legale,

Nu se iau în calcul:

 • bursele de studiu
 • burselor sociale,
 • sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, actualizată.

În ipoteza în care familia astfel cum e definită de lege, locuiește și se gospodărește împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepția părții ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie. Dacă această sumă nu se poate determina fiecare familie sau persoană singură va completa o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

La stabilirea dreptului la ajutor social se iau în considerare următoarele bunuri ale familiei sau, după caz, ale persoanei singure:

Beneficiază de ajutor social, familiile și persoanele singure care au în proprietate numai categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, respectiv:

 • bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitățile gospodărești,
 • proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale,
 • animalele de casă și cele de tracțiune,
 • instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.

Nu beneficiază de ajutor social ,familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, ce poate fi consultată prin http://www.inlege.ro/2011/01/31/anexa-5-a-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-legii-nr-4162001-privind-venitul-minim-garantat/

În maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale și pe baza documentelor depuse la dosar, secretarul are obligația să prezinte primarului, pentru aprobare, dispoziția de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social, care se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

Dispoziția primarului de acordare a dreptului la ajutorul social, însoțită de copia cererii de acordare a ajutorului social, a declarației pe propria răspundere, a fișei de calcul precum și situația centralizatoare privind titularii ajutorului social și sumele de plată, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, se transmit pe bază de borderou la agențiile pentru prestații sociale teritoriale.

Plata ajutorului social se asigură de către agențiile teritoriale, prin decizie a directorului, și se efectuează lunar, pe bază de mandat poștal, în cont curent personal sau în cont de card, ținând seama de opțiunea beneficiarului.

Titularul ajutorului social are următoarele obligații:

 • să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
 • să depună, din 3 în 3 luni, la primăria localității sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința, declarația prevăzută de lege, însoțită de o adeverință eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul  social și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, au obligația de a dovedi, lunar, cu adeverință eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, următoarele:

 • că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă;
 • că nu au refuzat un loc de muncă;
 • că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă și la servicii de formare profesională și, după caz, că participă la un program de pregătire profesională.

La solicitarea primarului, una dintre aceste persoane are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

Primarii au următoarele obligații:

 • să întocmească lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;
 • să țină evidența efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru;
 • să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;
 • să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1);
 • să transmită agențiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării acestora.
 • numărul orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:

170 ore x cuantumul ajutorului social

Numărul de ore de muncă =   ––––––––––––––––––––––––

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

În conformitate cu HG nr. 1.193/2010 , salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este 670 lei lunar.

Obligația de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social, numai cu acordul primarului, în cazul incapacității temporare de muncă sau al pierderii totale sau parțiale a capacității de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local.

Dovada incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, a pierderii totale ori parțiale a capacității de muncă se face cu următoarele documente:

 • decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;
 • certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;
 • certificatul medical de constatare a capacității de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecțiuni cronice invalidante și care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.
 • adeverință medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecțiuni e determină incapacitate temporară de muncă.

Cuantumul ajutorului social se modifică în situația în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă față de cel avut inițial în vedere la calculul ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, prin dispoziție scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat următoarele situații:

 • dacă nu prezintă lunar adeverința eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4);
 • dacă refuză nejustificat efectuarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local ;
 • când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
 • dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declarația însoțită de o adeverință eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.
 • când agenția teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;
 • în situația în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul ajutorului social;
 • în situația în care, în urma verificărilor efectuate se constată că nu sunt respectate condițiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

Reluarea plății ajutorului social se face prin decizie a directorului agenției teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-au îndeplinit condițiile prevăzute de lege.

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situații:

 • dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depășesc nivelurile prevăzute de lege;
 • dacă plata ajutorului social a fost suspendată și în termen de 3 luni de la data suspendării plății nu au fost depuse documentele prevăzute de lege şi nu au fost efectuate acțiunile sau lucrările de interes local;
 • dacă în urma verificării se constată că beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege;
 • dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informații cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

 

Despre autor: Avocat Nicoleta Ristea

Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, membră a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, absolventă a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu studii de masterat în “Carieră Judiciară”.