HOME » Noutăţi juridice » Evaluarea farmaciilor pentru certificarea RBPF

Evaluarea farmaciilor pentru certificarea RBPF

Prin Decizia nr.1 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I , nr. 170 din 10 martie 2011, s-au aprobat procedurile de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea […]

Articole similare:

Prin Decizia nr.1 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I , nr. 170 din 10 martie 2011, s-au aprobat procedurile de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică care prevăd următoarele:

Colegiul teritorial al farmaciștilor în raza căruia funcționează farmacia eliberează certificatele privind îndeplinirea de către farmacii a Regulilor de bună practică farmaceutică (RBPF), în urma unei verificări efectuate de persoane atestate ca evaluatori de către Colegiul Farmaciștilor din România, a căror rezultat se consemnează în Grila de evaluare a farmaciilor pentru certificare RBPF și în procesul-verbal de verificare a respectării RBPF.

Punctajul minim pentru acordarea Certificatului RBPF este de 22 de puncte.

Grila de evaluare și procesul-verbal se completează de către cei 2 evaluatori desemnați cu evaluarea farmaciei, în două exemplare, şi se semnează de evaluatori și de farmacistul-șef al farmaciei evaluate.

Nu pot participa la evaluarea și verificarea îndeplinirii RBPF de către farmacia supusă evaluării evaluatorii care:

 • sunt, direct sau indirect, titularii farmaciei supuse evaluării;
 • sunt sau au fost angajați ai titularului farmaciei în ultimii 3 ani;
 • sunt rude sau afini până la gradul al treilea inclusiv cu titularul farmaciei sau cu farmacistul-șef.

Procesul-verbal de constatare a modului în care sunt îndeplinite RBPF trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele și prenumele evaluatorilor;
 • rezultatul grilei de evaluare;
 • deficiențele constatate de evaluatori, cu indicarea în mod corespunzător a articolului din RBPF care a fost încălcat;
 • orice fapt sau împrejurare de natură a releva modul în care sunt sau nu sunt respectate RBPF;
 • propunerea de acordare, respectiv neacordare a Certificatului RBPF.

Dacă s-au constatat deficienţe, în procesul-verbal  se va face referire concretă la încălcarea regulilor cu privire la:

 • informarea pacientului;
 • organizarea spațiului și dotarea unității farmaceutice;
 • personalul de specialitate al unității farmaceutice;
 • eliberarea medicamentelor pe baza prescripției medicale, a celorlalte medicamente și produse de sănătate;
 • încurajarea utilizării raționale a medicamentelor;
 • prepararea medicamentelor în farmacie.

Împotriva rezultatului grilei de evaluare și al procesului-verbal de evaluare, farmacistul-șef poate face obiecţii ce se consemnează în procesul-verbal de evaluare, care se întocmește în două exemplare, se semnează pe fiecare pagină de ambii evaluatori și de farmacistul-șef.

Procesul-verbal de evaluare, la care se anexează grila de evaluare completată, se depune de către evaluatori la colegiul teritorial al farmaciștilor în termen de maximum 24 de ore de la efectuarea evaluării.

Evaluarea farmaciilor se va face în ordinea depunerii cererii de evaluare, în baza unei liste cu cererile înregistrate și data la care urmează să aibă loc evaluarea, existente la nivelul fiecărui colegiu teritorial al farmaciștilor şi publicată pe site-ul acestuia.

Până cel târziu la data de 20 martie 2011, farmaciile vor depune cererile de evaluare la nivelul fiecărui colegiu teritorial al farmaciștilor.

Cererile pentru evaluarea farmaciei se depun înainte de expirarea termenului de valabilitate a Certificatului RBPF anterior, dar nu cu mai mult de 30 de zile anterior acestei date.

Dacă farmaciile nu sunt evaluate în termenul de maximum 7 zile, acestea pot solicita ca evaluarea să se facă de către Colegiul Farmaciștilor din România, prin evaluatori agreați, în termen de maximum 5 zile.

În urma evaluării, farmaciile primesc:

 • în cel mult 3 zile de la data evaluării, Certificatul RBPF,
 • refuzul motivat de eliberare a Certificatului RBPF.

Certificatul RBPF are valabilitate un an calendaristic, începând cu data la care a avut loc evaluarea.

Taxa de evaluare a farmaciei este în cuantum de 100 lei şi se plătește în contul colegiului teritorial al farmaciștilor, dovada anexându-se cererii de evaluare.

Taxa pentru evaluările efectuate de către Colegiul Farmaciștilor din România este de 600 lei și va fi achitată numai de către farmaciile ale căror contestații nu sunt întemeiate.

Împotriva deciziei de neacordare a Certificatului RBPF se poate face contestaţie, ce se soluționează de către Biroul executiv al Colegiului Farmaciștilor din România, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii acesteia, la care se anexează copia procesului-verbal de efectuare a evaluării și o copie a grilei de evaluare.

Contestația se depune la Colegiul Farmaciștilor din România, cu sediul în municipiul București, Str. Viitorului nr. 4, sectorul 2, în termen de maximum 10 zile de la data:

 • comunicării refuzului de eliberare a Certificatului RBPF
 • expirării termenului prevăzut la art. 11.

Taxa pentru soluționarea contestației este de 600 lei și se depune în contul Colegiului Farmaciștilor din România, după rezolvarea contestației și numai dacă este cazul.

În termen de 15 zile de la încheierea evaluării inițiale a farmaciilor, Colegiile teritoriale ale farmaciștilor întocmesc și transmit Colegiului Farmaciștilor din România, un raport privind:

 • modalitatea de desfășurare a evaluării,
 • numărul farmaciilor evaluate,
 • rezultatele generale ale evaluării
 • propuneri.

Despre autor: Avocat Nicoleta Ristea

Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, membră a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, absolventă a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu studii de masterat în “Carieră Judiciară”.