HOME » Noutăţi juridice » Modificări la Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Modificări la Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Prin Legea nr.133 din 27 iunie 2011 s-au adus următoarele modificări Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului: 1. La articolul 16 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul […]

Articole similare:

Prin Legea nr.133 din 27 iunie 2011 s-au adus următoarele modificări Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului:

1. La articolul 16 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

  • „a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;
  • b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puțin «bine». Anii în care polițistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.”

2. La articolul 22, alineatele (7) și (8) vor avea următorul cuprins:

„(7) Competențele emiterii actelor administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, în condițiile legii.

(8) În cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j), precum și în situații temeinic justificate, menționate în actele administrative emise în acest scop, polițiștii pot fi puși la dispoziția unității pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile bănești avute, cu excepția indemnizației de conducere, după caz. În cazuri excepționale, cu aprobarea ministrului administrației și internelor, acest termen poate fi prelungit cu încă cel mult 3 luni.”

3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. — (1) Activitatea și conduita polițistului sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea anuală de serviciu, cu acordarea uneia dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».

(2) În cazul în care polițistul nu a desfășurat activitate pe durata întregului an, calificativul acordat ca urmare a evaluării întocmite pentru perioada sau perioadele lucrate constituie calificativ anual numai dacă activitatea desfășurată depășește cumulat 6 luni.

(3) Metodologia privind evaluarea polițistului se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.”

4. La articolul 47, alineatele (3) și (4) se abrogă.

5. La articolul 71 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

  • „a) în următoarele 6 luni după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j);”.

6. La articolul 78, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 78. — (1) Procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițistului se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.”

Art. II. Prezenta lege intră în vigoare la 3 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor pct. 4 și 6 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

Despre autor: Avocat Nicoleta Ristea

Avocat în cadrul Baroului Bucureşti, membră a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, absolventă a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu studii de masterat în “Carieră Judiciară”.